תקנון הגרלה פרודרייב 2017

ההגרלה שהחלה ביום 21/05/17 הסתיימה וביום 06/10/17 נבחרו הזוכים המאושרים שזכו בפרסים, כולל טיסה לווגאס.

 
בקרוב נודיע על מועד תחילת הגרלה חדשה. הנכם מוזמנים לשריין מקומות לקראת ההגרלה הבאה ואולי הפעם אתם תזכו.
מצורף מטה התקנון של ההגרלה שהסתיימה.

 

תאריך: 21 מאי, 2017

 

1.              הגדרות

1.1.                  ההגרלה - פעילות שנערכת על ידי עורך ההגרלה והמתקיימת באתר/י האינטרנט של עורך התחרות ו/או בדף/י הפייסבוק של עורך התחרות )ו/או במיקומים אחרים ו/או נוספים (להלן ביחד ולחוד: האתר") , כמובהר וכמפורט בתקנון זה.

1.2.                  עורך ההגרלה - חברת פרודרייב בע"מ.

1.3.                  תקופת ההגרלה – הפעילות תחל ביום 21, מאי 2017 והסתיימה בשידור חי של בחירת הזוכים בהגרלה ביום שישי 06/10/17. עורך התחרות יהיה רשאי להאריך או לקצר את תקופת התחרות, על פי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתתף/ים לא תהא טענה או דרישה מול עורך ההגרלה בעניין זה.

1.4.                  אתר ההגרלה או האתר– עמוד ו/או עמודי אינטרנט ו/או דף/י פייסבוק של עורך התחרות ו/או באתר האינטרנט הכללי של עורך התחרות ו/או במי מהם.

1.5.                  הפרס הראשון חופשה זוגית בארה"ב הכוללת: שני כרטיסים בטיסה במחלקת תיירים, 6 (שישה) לילות, 7 (שבעה ימים) בחדר זוגי בבית מלון בדרגת 4 כוכבים כולל ארוחת בוקר, העברות משדה התעופה למלון ובחזרה, 3 (שלוש) ארוחות ערב במסעדות מעולות, נהיגה במכונית פרארי או למבורגיני במסלול ייעודי וליווי של מלווה צמוד מטעם עורך ההגרלה לאורך החופש ובמהלך הסיורים. שווי פרס כולל: 30,241 ₪.

1.6.                  הפרס השני – טיסה זוגית לקפריסין ופעילות בקפריסין הכוללת: שני כרטיסים בטיסה במחלקת תיירים, לילה אחד (1), יומיים (2 ימים), בחדר זוגי בבית מלון בדרגת __3 כוכבים כולל ארוחת בוקר, העברות משדה התעופה למלון ובחזרה, קורס מירוצים מקצועי, שיט, ארוחה במסעדה וליווי של מלווה צמוד מטעם עורך ההגרלה לאורך הפעילות. שווי פרס כולל: 15,158 ₪.

1.7.                  הפרס השלישי – אימון אישי בן 4 שעות עם נהג מרוצים ברכב ספורט מקצועי. שווי פרס כולל: 2,497 ₪.

1.8.                  הפרס הרביעי – ארוחת ערב זוגית במסעדה יוקרתית כולל איסוף והחזרה במכונית יוקרה עם נהג פרטי. שווי פרס כולל: 1,543 ₪.

1.9.                  משתתף – תושב ישראל אשר במועד תחילת תקופת ההגרלה מלאו לו 17 שנים לפחות, בעל רישיון נהיגה בתוקף ואשר עמד בכל התנאים המפורטים בס"ק 2.1 להלן.

1.10.              קרוב – הורה, צאצא, אח, אחות, או בן זוג.

2.              תנאים ואופן השתתפות

זכאות להשתתף בהגרלה

2.1.                  על מנת להשתתף בהגרלה על כל משתתף להירשם להגרלה באמצעות אתר ההגרלה. הרשמה תכלול לפחות את כל הפעילויות הבאות: רישום שמו המלא והנכון של המשתתף, טלפון בו יהיה המשתתף זמין, כתובת דוא"ל חוקית ופעילה שבבעלות המשתתף, מתן רשות לעורך ההגרלה לשימוש בפרטים אלו ולרבות הכללת המשתתף במסגרת רשימות דיוור אלקטרוניות מאת עורך ההגרלה ו/או מטעמו ומשלוח חומר פרסומי, לרבות על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) סעיף 30א' מאת עורך ההגרלה, כמו גם את אישור תקנון הגרלה זה על ידי המשתתף.

2.2.                  במידה והשלים המשתתף את הפעולות הנקובות בס"ק 2.1 לעיל - יקבל המשתתף מעורך ההגרלה, באמצעות אתר ההגרלה, כרטיס הגרלה אחד (1).

2.3.                  ההרשמה להגרלה כאמור בס"ק 2.1 אינה כרוכה בתשלום כלשהו.

2.4.                  כרטיס ההגרלה יעמוד בתוקפו עד תום תקופת ההגרלה, וזאת במידה והמשתתף לא ביטל (או ביקש לבטל) ו/או הסיר (או ביקש להסיר) את הרשמתו ו/או את פרטיו עד לתום תקופת ההגרלה.

2.5.                  מובהר ומודגש, כי משתתף שלא יבצע את כל הפעולות הנקובות דלעיל בס"ק 1.2 ו/או מי שביטל (או ביקש לבטל) ו/או הסיר (או ביקש להסיר) את הרשמתו ו/או את פרטיו לפני תום תקופת ההגרלה, לא יחשב כ"משתתף" ולא ישתתף בהגרלה.

 

הגדלת סיכויי הזכייה בהגרלה

2.6 כל משתתף יכול להגדיל את סיכויי זכייתו בפרסים וזאת באמצעות צבירת כרטיסי הגרלה נוספים, בדרך הקבועה להלן בתקנון זה ואך ורק בדרך זו.

2.7 צבירת כרטיסי הגרלה נוספים תתאפשר על דרך השתתפות במקצי נהיגה מתקדמת - ג'ימקאנה (ו/או בכל שם שיחליף שם זה), אותם יערוך מעת לעת עורך ההגרלה, במסלולים שונים ברחבי ישראל. ההשתתפות במקצי הג'ימקאנה הינה בתשלום, בהתאם לתעריפים הנוהגים מעת לעת אצל עורך ההגרלה.

2.8 כל השתתפות במקצה אחד (1) של ג'ימקאנה, תקנה למשתתף 5 (חמישה) כרטיסי הגרלה.

2.9 הזכאות להגדלת סיכויי הזכייה בפרסים על דרך השתתפות במקצי נהיגה מתקדמת - ג'ימקאנה, מוגבלת לעד ולא יותר מ – 20 (עשרים) מקצים למשתתף. מעבר לסך זה, תותר ההשתתפות במקצי הנהיגה המתקדמת - ג'ימקאנה, אולם השתתפות כאמור לא תזכה את המשתתף בכרטיסי הגרלה נוספים.

2.10 עורך ההגרלה שומר על הזכות כי במהלך תקופת ההגרלה יתפרסמו מעת לעת אמצעים נוספים להגדלת סיכויי הזכייה, כל הפרסומים יפורסמו באתר החברה וישלחו במייל לכל משתתפי ההגרלה.

3.              בחירת הזוכה

3.1.                  בתום תקופת ההגרלה, תיערך הגרלה בין כל המשתתפים המחזיקים בידם כרטיס הגרלה תקף, בהתאם להוראות תקנון זה.

3.2.                  ההגרלה תתבצע באמצעות תוכנת מחשב אליה יוזנו מספרי הכרטיסים, ואשר תבחר את מספר הכרטיס הזוכה. לכל משתתף יש מספר/י כרטיס/י הגרלה המוקצים לו באופן אישי וספציפי.

3.3.                  ההגרלה תתבצע במשרדי עורך ההגרלה (ו/או במיקום אחר אותו יבחר עורך ההגרלה) ובפיקוח עו"ד ליאת ויגדור.

3.4.                  סדר הזכייה בהגרלות הינו, כדלקמן:

3.3.1 כרטיס ההשתתפות הראשון שיעלה במסגרת ההגרלה – יזכה בפרס הרביעי.

3.3.2 כרטיסי ההשתתפות השני והשלישי שיעלו במסגרת ההגרלה – יזכו כל אחד בפרס השלישי.

 

3.3.3 כרטיס ההשתתפות הרביעי שיעלה במסגרת ההגרלה – יזכה בפרס השני.

3.3.4 כרטיס ההשתתפות החמישי שיעלה במסגרת ההגרלה – יזכה בפרס הראשון.

3.5.                  מובהר ומודגש, כי כרטיס שכבר זכה באחד הפרסים, במסגרת המפורטת בסעיף 3.4 לעיל, לא ישתתף בהגרלות הנוספות, כמפורט לעיל.

3.6.                  שמות כל הזוכים יפורסמו באתר ההגרלה, בסמוך לאחר סיום ההגרלה.

3.7.                  עורך ההגרלה יודיע למשתתפים הזוכים על זכייתם בהגרלה באמצעות הודעה טלפונית בטלפון שהוזן באתר לצד שמו של המשתתף הזוכה וכן באמצעות הודעה שתישלח לתיבת הדוא"ל של המשתתף כפי שהוזנה באתר.

3.8.                  במידה ומי מהזוכים לא יהיה זכאי לקבל את הפרס בשל אי עמידה בתנאי תקנון זה, לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

3.9.                  במקרה של חשד כלשהו שמשתתף השתתף בתחרות בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון זה, יהיה עורך התחרות רשאי לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש את הפרס בחזרה מהמשתתף והמשתתף מוותר על כל טענה בגין כך ומתחייב שלא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

3.10.              ההכרעה בגין כל מחלוקת ו/או עניין ו/או כל הקשור להגרלה זו, לרבות בגין כל מחלוקת ו/או עניין הקשור לתוצאות ההגרלה ולזוכים, תהיה מסורה באופן ייחודי לעורך התחרות, והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת כבורר פוסק, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה נגד עורך התחרות, בגין הכרעותיו אלו.

3.11.              תוצאות ההגרלה ו/או כל עניין הנוגע אליהן תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

4.              חלוקת הפרסים

4.1.                  עורך התחרות יהיה רשאי לקבוע, כי הפרס יימסר לזוכים במשרדי עורך התחרות (רח' משה דיין 14 פתח תקווה) ו/או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי עורך התחרות, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך התחרות. לצורך קבלת הפרס יהיה עורך התחרות רשאי לקבוע, כי הזוכה חייב להגיע למקום שבו יימסר הפרס, על פי קביעת עורך התחרות, במועד ובשעה שיקבעו על ידי עורך התחרות.

4.2.                  עורך התחרות יהיה רשאי להציג לזוכה כל דרישה שמטרתה לאפשר את זיהוי הזוכה ו/או את בירור ובחינת עמידתו בתנאי תקנון זה.

4.3.                  הפרסים הינם אישיים, הם אינם ניתנים להמחאה ו/או העברה כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום, ואינם ניתנים להחלפה, כך שהזוכה אינו יכול להמיר את הפרס בכל דרך שהיא. יובהר כי לא יינתן החזר כספי בגין אי מימוש הזכייה בפרס.

5.              אחריות לפרסים, מימושם, מיסוי בגינם ושינויים בנוגע אליהם

5.1.                  אספקת ו/או מימוש הפרסים תעשה על ידי ספק ו/או ספקים שייבחרו על ידי עורך התחרות (להלן: "הספק") ולפי התנאים, הנהלים והדרישות הנהוגים אצל אותו ספק.

5.2.                  הפרס הראשון ימומש בין התאריכים 1/1/18-31/3/18 (לא כולל חגים וימי חוה"מ) ומותנה בביצוע הזמנה מתאימה אצל הספק. אישור ההזמנה מותנה בזמינות מקומות בטיסה ובמלון שייבחר על ידי עורך ההגרלה, כרטוס הכרטיסים ייעשה תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. בביטול הכרטוס יחויב הזוכה ב- 100% דמי ביטול מעלות החבילה (דמי ביטול מלאים). כל מס ו/או היטל (פרט למיסי נמל והיטלי דלק, הכלולים בחבילה) שיוטל על חלק מחלקי החבילה לא יחול על עורך התחרות וישולם על ידי הזוכה בלבד. החבילה אינה כוללת ביטוח או אחריות לרכוש הנוסעים ולנזקי גוף כלשהם. על הזמנת החבילה ומימושה יחולו תנאיו, נהליו ודרישותיו של הספק.

5.3.                  הפרס השני ימומש בין התאריכים 1/1/18-31/3/18 (לא כולל חגים וימי חוה"מ) ומותנה בביצוע הזמנה מתאימה אצל הספק. אישור ההזמנה מותנה בזמינות מקומות בטיסה ובמלון שייבחר על ידי עורך ההגרלה, כרטוס הכרטיסים ייעשה תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. בביטול הכרטוס יחויב הזוכה ב- 100% דמי ביטול מעלות החבילה (דמי ביטול מלאים). כל מס ו/או היטל (פרט למיסי נמל והיטלי דלק, הכלולים בחבילה) שיוטל על חלק מחלקי החבילה לא יחול על עורך התחרות וישולם על ידי הזוכה בלבד. החבילה אינה כוללת ביטוח או אחריות לרכוש הנוסעים ולנזקי גוף כלשהם. על הזמנת החבילה ומימושה יחולו תנאיו, נהליו ודרישותיו של הספק.

5.4.                  הפרס השלישי ימומש בין התאריכים 1/1/18-31/3/18 (לא כולל חגים וימי חוה"מ) ומותנה בביצוע הזמנה מתאימה אצל הספק.

5.5.                  הפרס הרביעי ימומש בין התאריכים 1/1/18-31/3/18 (לא כולל חגים וימי חוה"מ) ומותנה בביצוע הזמנה מתאימה אצל הספק.

5.6.                  עורך התחרות יצא ידי חובתו כלפי הזוכים באופן מלא ומוחלט בכך שיתקשר עם ספק/ים בהסכם לאספקת הפרס ואם עורך התחרות יעמוד בתנאי התקשרות זו.

5.7.                  למען הסר ספק יובהר, כי כל עוד עורך התחרות יתקשר עם הספק לאספקת הפרסים המתוארים בתקנון זה ויעמוד בתנאי התקשרות זו, לא יהיה עורך התחרות אחראי בכל דרך שהיא לאיכות ו/או טיב הפרסים ו/או לאספקתם ו/או לתנאים ו/או למועדים בהם יסופקו ואלו יהיו באחריותו הבלעדית של הספק בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל הספק.

5.8.                  יובהר כי מימוש הפרסים עשוי להיות תלוי בתנאים מיוחדים ובנסיבות משתנות, לרבות מועד אספקת הפרסים והזוכים מוותרים מראש על כל טענה בכל הקשור בכך.

5.9.                  כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בגין הזכייה בפרס יהיו באחריותו של הזוכה ועל חשבונו בלבד. עורך התחרות יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. עורך התחרות לא יהיה חייב בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, ואם יושת על עורך התחרות מס ו/או אגרה כלשהי, מתחייב הזוכה לשפות את עורך ההגרלה בגינה תוך 3 ימי עסקים.

5.10.              עורך התחרות רשאי לשנות, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל שלב, את הפרסים בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי עורך התחרות, באתר התחרות ולמשתתף לא תהיה כל טענה בעניין.

6.              שימוש בפרטי המשתתפים והעברת, משלוח והצגה של תכנים מסחריים

6.1.                  עם אישור התקנון נותן בזאת כל משתתף את הסכמתו המפורשת לשימוש בשמו, בתמונתו, בפרטיו האישיים ובמידע המצוי באתר ההגרלה, לצורך עשיית פרסומים והצגת מידע על ידי או מטעם עורך ההגרלה (כולל מידע מסחרי ופרסומי).

6.2.                  עם אישור התקנון נותן בזאת כל משתתף את הסכמתו המפורשת לשימוש בשמו ו/או בתמונתו ו/או בפרטיו האישיים האחרים, לצורך פרסום העובדה שהשתתף בתחרות (במסגרת "קידום מכירות" או בכל הקשר אחר) וזאת בכל דרך שהיא, לרבות פרסום במסגרת האתר ו/או ברשתות חברתיות שונות ו/או ברחבי האינטרנט ו/או בדרך אחרת.

6.3.                  עם אישור התקנון נותן בזאת כל משתתף את הסכמתו המפורשת לכך שאם יזכה בתחרות ימסור לעורך ההגרלה את פרטיו המלאים ו/או יתראיין בנושא זכייתו בתחרות ו/או יתיר את השימוש בפרטיו האישיים, בשמו ותמונתו לצורך פרסומים של עורך התחרות בקשר עם התחרות ו/או בקשר עם פרסומי קידום מכירות אחרים של עורך התחרות.

6.4.                  עם אישור קבלת חומר פרסומי בדף התחרות נותן בזאת כל משתתף את הסכמתו המפורשת לקבלת חומר פרסומי ו/או מסחרי ו/או מידע ו/או כל תוכן אחר מטעם עורך ההגרלה לכתובת הדוא"ל, מספר הטלפון וכל אמצעי תקשורת אחר שמולאו באתר ו/או במייל ו/או בדרך אחרת, ומאשר קבלת דבר פרסומת כמוגדר בתיקון מספר 40 לחוק הבזק (תקשורת ושידורים) סעיף 30א' ו/או לכל חוק אחר שקיים ו/או ייחקק. כמו כן מאשר המשתתף לעורך ההגרלה לשלוח דבר פרסומת ללא המילה "פרסומת" בכותרת ההודעה.

6.5.                  עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו רשאים לצלם כל זוכה במעמד קבלת הפרס לצורך פרסום תצלומו באמצעי התקשורת ו/או פרסומות מסחריות (במדיה, עיתונות וכו') ו/או על גבי מוצרים, ו/או בכל דרך אחרת, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע, וזאת לצרכיו הפרסומיים של עורך ההגרלה ומבלי שלזוכה תגיע כל תמורה כלשהי בגין השימוש בתצלומו ושמו, כאמור לעיל.

6.6.                  למען הסר ספק יובהר בזאת, כי משתתף בתחרות לא יהיה זכאי לתשלום ו/או לתגמול ו/או לשכר ו/או לפיצוי מכל סוג שהוא במקרים בהם יעשו הפרסומים המפורטים, לעיל.

6.7.                  עורך ההגרלה לא יישא באחריות בכל מקרה של פגיעה בצד שלישי כלשהו, בין היתר עקב הזנת כתובת דוא"ל שאינה בבעלותו של המשתתף. עורך ההגרלה יהיה זכאי לשיפוי ו/או פיצוי מהמשתתף בגין כל נזק שייגרם לו בעניין זה.

6.8.                  עורך ההגרלה לא יישא באחריות בכל מקרה של נזק שייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב פרסום הודעה כאמור. עורך ההגרלה יהיה זכאי לשיפוי ו/או פיצוי מהמשתתף בגין כל נזק שייגרם לו בעניין זה.

7.              מגבלות על השתתפות

7.1.                  מובהר בזאת כי לכל משתתף מותר להשתתף בתחרות רק באמצעות שמו האמיתי והנכון, ולא בשם ו/או מטעם משתתף או צד אחר.

7.2.                  עובדי ומנהלי עורך ההגרלה ו/או קרוביהם לא יהיו רשאים להשתתף בהגרלה.

7.3.                  כל משתתף מתחייב שלא לעשות כל פעולה שהיא העלולה להפר כל דין ו/או להפר זכות של אדם כלשהו ו/או להפר הוראה של תקנון זה ו/או להפר הוראה של תקנון פייסבוק ו/או אתרים אחרים.

7.4.                  למען הסר ספק יובהר, כי משתתף לא יהיה רשאי לנקוט במרמה ו/או בתחבולה ו/או בהטעיה ו/או במעשה או מחדל בניגוד לדין ו/או באמצעים בלתי כשרים אחרים בקשר להגרלה (לרבות פריצה לאתר ההגרלה ו/או שינוי ו/או התערבות בדרך פעולתם של המשתתפים האחרים) וזאת בין שאלו יבוצעו על ידי המשתתף ובין שאלו יבוצעו על ידי אחרים.

7.5.                  כל משתתף מצהיר ומתחייב כי פעל ויפעל רק בהתאם להוראות הדין ותקנון זה וכי אין מניעה לשימוש במידע ו/או בתמונות על ידי עורך ההגרלה ועל ידו באתר וכי הוא זה שיהיה אחראי הבלעדי בכל הקשור לאמור לעיל. כמו כן הוא מסכים, כי עורך ההגרלה לא ישא באחריות בכל מקרה של הפרת ההתחייבויות דלעיל וכי עורך ההגרלה יהיה זכאי לשיפוי ו/או פיצוי בגין כל נזק שייגרם לו בשל ההפרה האמורה.

7.6.                  יובהר כי עורך ההגרלה רשאי, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול משתתפים שפרטיהם האישיים בלתי תקינים ו/או בלתי מלאים ו/או בלתי מדויקים ו/או לא ברורים ו/או שאינם עומדים בתנאי הגרלה זו ו/או שמכל סיבה אחרת פסולים ו/או מנועים מלהשתתף בהגרלה.

8.              המפקח על ההגרלה:

8.1.                  המפקחת על ההגרלה היא עו"ד ליאת ויגדור.

8.2.                  משרדי מפקח ההגרלה הם בכתובת: רח' ברקוביץ 4, קומה 8, תל אביב, משרדי עו"ד שבלת ושות'.

9.              כללי

9.1.                  תקנון זה יעמוד לעיון באתר.

9.2.                  בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.

9.3.                  ההשתתפות בהגרלה מותנית באישור תקנון זה, אשר ייחשב כהסכמה, אישור והצהרה כי המשתתף בו קרא תקנון זה, מסכים לכל תנאיו ומחויב לפעול על פיהם, וכן לפעול בהתאם לכל דין. גם אם המשתתף לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ולאלפעול בניגוד לכל דין. משתתף שלא קרא תקנון זה ו/או אינו מסכים לתנאי התקנון (כולם ו/או חלקם) אינו רשאי להשתתף בתחרות.

9.4.                  עורך ההגרלה יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא לפעול כדלקמן - להפסיק או לבטל את ההגרלה ו/או לשנות את תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בהגרלה ו/או לשנות את תקופת ההגרלה ו/או את המועדים ו/או את הפרסים המוצעים בהגרלה ו/או שוויים ו/או את אופן חלוקתם, וכל משתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך.

9.5.                  מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך ההגרלה לא ישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם הגרלה זו ו/או הפרסים המוצעים בהגרלה זו.

9.6.                  כל המעוניין להשתתף בהגרלה זו, מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף, על כל טענה בקשר עם אי-קליטת הנתונים שהזין באתר.

9.7.                  עורך התחרות לא יהיה אחראי בגין תקלות טכניות ו/או אחרות במערכות באמצעותן מתבצעת ההגרלה ו/או הזנת הפרטים באתר ו/או בדיקת הזוכה, וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו, לרבות בגין תקלות כלשהן שימנעו, בין השאר, את קליטת נתוני המשתתף ו/או פרטיו כפי שהוזנו לאתר, ו/או שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ורק נתונים שנקלטו בפועל במערכות האתר הם אלה שיחייבו, ולא תהיה לזוכה ו/או למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך ההגרלה, ועורך ההגרלה לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף מסכים כי הוא ער לכך, שעריכת הגרלה זו תלויה, בין היתר, בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה הממוחשבת, וגורמים אחרים שלעורך ההגרלה אין שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין נזק שנגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל, לרבות, נזק שנוצר מאי קבלת הפרס במסגרת ההגרלה.

9.8.                  כל המועדים הרלוונטיים לתחרות זו יקבעו אך ורק על פי נתוני עורך ההגרלה. מועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

9.9.                  עורך ההגרלה לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת ההגרלה או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות בהגרלה זו ו/או בעת מימוש הפרס, ו/או בקשר לפרס לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו בהגרלה זו ו/או זכייתו בפרס.

9.10.              בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך ההגרלה וכל גוף אחר הקשור בהגרלה, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בהגרלה זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע ההגרלה, לאופן בדיקת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולנותני השירותים/הספק/ים הקשורים בכך.

9.11.              בכל מקרה, היה ויוכח כי עקב רשלנות עורך ההגרלה נמנע ממשתתף מלהשתתף בתחרות או לזכות בפרס, ו/או במקרה בו יעלה משתתף טענה ו/או תביעה בקשר לתחרות ו/או עורך ההגרלה, וזו תמצא מוצדקת, יוגבל הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי משתתף כאמור לעלות המינימאלית של שעת חיבור לגלישה באינטרנט.

9.12.              בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות גם לנקבה במשתמע.

9.13.              תנאי תקנון זה חלים על ההשתתפות בהגרלה באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלה חלים גם על ההשתתפות בהגרלה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

9.14.              חברת פרודרייב בע"מ מאחלת למשתתפים בהגרלה בהצלחה.

9.15.              בכל שאלה הנוגעת להשתתפות בהגרלה ניתן לפנות לנציגי פרודרייב בע"מ בכתובת דוא"ל: challenge@remisamuel.com